kibtek kibris turk elektrik kurumu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu “KIBTEK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım kuruluşu, KIBTEK yürürlükteki elektrik yasaları hükümlerine uygun olmak koşulu ile aşağıdaki görev ve fonksiyonları yerine getirir ve sağlam mali ilke ve temellerle yönetilen Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hareket eder.

Kıbtek Görevleri şunlardır

  1. Elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtım ile ilgili tüm tesislerin kurulmasını, işletilmesini, bakım-onarımı ve idamesini en ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.
  2. Elektrik enerjisi kullanımını kontrol etmek. Bu maksatlar için özel şartlar ve tarifeler uygulamak
  3. Elektrik Enerjisi sağlanması ve satışı ile ilgili ticari prensipleri saptamak ve uygulamak.
  4. Bu yasa ve yürürlükteki sair yasa hükümlerine göre kurallar hazırlamak.
    Elektrik tesisatlarının yapımı ile ilgili yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve elektrik müteahhitleri ile çıkacak görüş ve tatbikat anlayışından doğacak sorunları çözmek.
  5. Elektrik Enerjisinin en ekonomik ve verimli bir şekilde sağlanması için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak.
    Elektrik üretimi ile ilgili Devletin Doğal Kaynaklarının geliştirilmesini ve en ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu yönde faaliyetleri teşvik etmek.
  6. Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Tüketimi konularında İlgili Bakanlığa önerilerde bulunmak.